Onxeo receives USPTO Notice of Allowance for key AsiDNA™ patent, extending IP protection in the U.S. until 2031 // DANISH TRANSLATION: Onxeo modtager “Notice of Allowance” fra de amerikanske patentmyndigheder for det primære AsiDNA™ patent, hvilket forlænger patentbeskyttelsen i USA indtil 2031

NB! FOR DANISH TRANSLATION, SCROLL DOWN.

  • Products, including AsiDNA (signal interfering DNA), protected until 2031 with potential extension to 2036
  • Onxeo’s intellectual property for DNA repair signal interfering technology and products protected by 8 patent families worldwide

 Paris (France), Copenhagen (Denmark) Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhagen: ONXEO), an innovative company specialized in the development of orphan oncology therapies, today announced it received a Notice of Allowance from the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) relating to a key patent for its signal interfering DNA product candidate, AsiDNA™.

This new patent significantly strengthens the Company’s AsiDNA intellectual property portfolio by protecting several conjugated nucleic acid molecules as well as AsiDNA’s pharmaceutical composition and related methods for treating cancer. The patent application was filed in October 2015 as a continuation of a first US application (now Pat. No. 9,205,099, granted in February 2016) and allowed today. This patent’s allowance, less than one year after its filing confirms the innovative science behind the technology of Signal Interfering DNA products. Corresponding patent applications have been already granted and/or are currently under examination notably in Europe, Australia, Canada, China, Israel, India and Japan.

The allowed patent has a term expiring in mid-2031, before a possible patent term adjustment (PTA). This term could be further extended to 2036 through the patent term extension (PTE).

The IP estate  related to AsiDNA consists of eight worldwide patent families, covering its technology platform, its products conjugated or not, their therapeutic utilization as a monotherapy or in combination with radiotherapy, hyperthermia or chemotherapy as well as their method of administration  and potential biomarkers for predicting the response to a therapy with AsiDNA and/or other related products.

Strengthening our intellectual property protection is a key  element of our ambitious development plan for AsiDNA and our ability to deliver on its full potential in a large number of indications. We are pleased that the USPTO issued this Notice of Allowance so quickly after the initial application was submitted, which we believe speaks to the unique and innovative nature of the technology,”  commented Judith Greciet, CEO of Onxeo.

Building a strong patent position in the US is an important part of our value-creation strategy across all of our product and platform candidates. The addition of this patent to the AsiDNA IP portfolio will significantly strengthen our position in the DNA repair market and protect our ability to continue developing this novel technology,” added Aude Michel, Head of Corporate Development at Onxeo also in charge of IP.

AsiDNA: a first-in-class DNA repair signal interfering product with blockbuster potential

Onxeo’s first-in-class signal-interfering (siDNA) product candidate, AsiDNA, is a short, double-stranded DNA molecule that  breaks the cycle of tumor DNA repair by interfering at the core of DNA damage, blocking multiple repair pathways, while sparing healthy cells. AsiDNA and its signal-interfering technology offer potential new treatment options for patients suffering from various types of cancer.

The technology has already demonstrated its ability to increase the efficacy of radiotherapy[1], radiofrequency ablation[2], and chemotherapy[3] in a variety of preclinical animal models, positioning it as a promising candidate for both mono- and combination therapy. A first-in-human Phase I trial[4] (DRIIM) for metastatic melanoma further demonstrated that AsiDNA therapy  showed strong tolerance and safety when administered intra-tumorally and subcutaneously around the tumors, with no evidence of inflammatory reaction. Results presented at ASCO 2015[5] showed, based on 23 patients, an objective response rate (ORR) of 59% and a complete response (CR) rate of 30% compared to 10% CR with low-dose radiotherapy alone[6].


[1] Quanz et al., 2009, Berthault et al., 2011, Coquery et al., 2012, Biau et al., 2014

[2] Devun et al., 2014

[3] Devun et al. 2011, Herath et al., 2016

[4] DRIIM Phase 1 trial, “DNA Repair Inhibitor & Irradiation on Melanoma” NCT01469455)

[5] Abstract available at http://meetinglibrary.asco.org/content/143029-156

[6] Based on literature data.

Download PDF

//

DANISH TRANSLATION

  • Produkter, herunder AsiDNA (signal-interfererende DNA), beskyttet indtil 2031 med mulig forlængelse til 2036
  • Onxeos immaterielle rettigheder for DNA-reparations signal-interfererende teknologi og produkter beskyttet af 8 patentfamilier verden over

Paris (Frankrig), København (Danmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag offentliggjort, at selskabet har modtaget en såkaldt “Notice of Allowance” (meddelelse om godkendelse) fra de amerikanske patentmyndigheder vedrørende et vigtigt patent for dets signal-interfererende DNA-produktkandidat, AsiDNA™.

Det nye patent styrker markant Selskabets immaterielle rettigheder for AsiDNA ved at beskytte en lang række konjugerede nukleinsyremolekyler samt AsiDNA’s farmaceutiske sammensætning og tilhørende metoder til behandling af kræft. Patentansøgningen blev indleveret i oktober 2015 som en videreførelse af en første ansøgning i USA (nu Pat. nr. 9.205.099, tildelt i februar 2016) og er i dag blevet godkendt. Tildelingen af dette patent, som kommer mindre end et år, efter ansøgningen blev indleveret, bekræfter den innovative videnskab bag teknologien med signal-interfererende DNA-produkter. Tilsvarende patentansøgninger er allerede blevet godkendt og/eller er under behandling navnlig i Europa, Australien, Canada, Kina, Israel, Indien og Japan.

Det tildelte patent udløber medio 2031 før en mulig patentforlængelse (PTA). Patentperioden kan forlænges til 2036 via patenttidsforlængelse (PTE).

De immaterielle rettigheder forbundet med AsiDNA består af otte globale patentfamilier, som dækker teknologiplatformen, produkter (uanset om de er konjugerede eller ej), deres terapeutiske anvendelse som enkeltstofbehandling eller i kombination med strålebehandling, hypertermi eller kemoterapi samt indgivelsesmetoden og potentielle biomarkører for at forudsige respons på en behandling med AsiDNA og/eller andre relaterede produkter.

Det er afgørende for vores ambitiøse udviklingsplan for AsiDNA og vores evne til at udnytte stoffets fulde potentiale i en lang række indikationer, at vi styrker vores immaterielle rettigheder for produktet. Det glæder os, at de amerikanske patentmyndigheder har udstedt denne Notice of Allowance så hurtigt, efter den første ansøgning blev indleveret, hvilket vi vurderer understreger de unikke og innovative egenskaber ved teknologien,” udtaler Onxeos adm. direktør Judith Greciet.

Opbygningen af en stærk patentmæssig stilling i USA er afgørende for vores værdiskabende strategi på tværs af alle vores produkter og platformkandidater. Tilføjelsen af dette patent til de immaterielle rettigheder for AsiDNA vil markant styrke vores position på markedet for DNA-reparation og beskytte vores evne til at videreudvikle denne nye teknologi,” tilføjer Aude Michel, direktør for forretningsudvikling og ansvarlig for IP hos Onxeo.

 AsiDNA: Et innovativt, signal-interfererende produkt til DNA-reparation med blockbuster-potentiale

Onxeos innovative signal-interfererende (siDNA) produktkandidat AsiDNA er et kort, dobbelt-strenget DNA-molekyle, som bryder cyklussen med tumor-DNA-reparation ved at interferere ved kernen af DNA-beskadigelsen og blokere multiple reparationspathways og samtidig undgå at ramme de raske celler. AsiDNA og dets signal-interfererende teknologi giver potentielt nye behandlingsvalg for patienter, som lider af forskellige former for kræft.

Teknologien har allerede vist en evne til at øge behandlingseffekten af stråleterapi[1], radiofrekvensablation[2] og kemoterapi[3] i en lang række prækliniske dyremodeller, hvilket gør stoffet til en lovende lægemiddelkandidat både som enkeltstof- og kombinationsbehandling. I et “først-i-mand” fase I-studie[4] (DRIIM) i patienter med metastatisk modermærkekræft er det yderligere vist, at AsiDNA-behandling viser god tolerabilitet og sikkerhed, når stoffet administreres direkte i tumoren og subkutant omkring tumorerne uden tegn på inflammatoriske reaktioner. Resultater fremvist på ASCO 2015[5] viste på basis af 23 patienter en objektiv responsrate (ORR) på 59 % og en komplet responsrate (CR) på 30 % sammenlignet med en CR på 10 % alene med lavdosis-stråleterapi[6].


[1] Quanz et al., 2009, Berthault et al., 2011, Coquery et al., 2012, Biau et al., 2014

[2] Devun et al., 2014

[3] Devun et al. 2011, Herath et al., 2016

[4] DRIIM Phase 1 trial, “DNA Repair Inhibitor & Irradiation on Melanoma” NCT01469455)

[5] Abstract kan ses på http://meetinglibrary.asco.org/content/143029-156

[6] Baseret på data fra litteraturen.

Download PDF