Onxeo announces closing of DNA Therapeutics acquisition // DANISH TRANSLATION: Onxeo gennemfører opkøbet af DNA Therapeutics

NB! FOR DANISH TRANSLATION, SCROLL DOWN.

Onxeo gains access to AsiDNA compound, a first-in-class signal interfering DNA

Paris (France), Copenhagen (Denmark) Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology therapeutics, today announced that it has completed the acquisition of DNA Therapeutics and its signal-interfering DNA (siDNA) repair technology and lead product candidate AsiDNA. AsiDNA accelerates cancer cell death by breaking the cycle of tumor DNA repair.

The acquisition of DNA Therapeutics continues to demonstrate Onxeo’s commitment to developing novel orphan oncology drugs that position the Company at the forefront of scientific research for rare cancers with high, unmet medical needs, and have the potential to generate significant value for the Company and its stakeholders by opening other indications and markets.

Onxeo acquired DNA Therapeutics for an upfront payment of €1.7 million paid at closing through the issuance of 553,819 new Onxeo shares at a price per share of €3.01, corresponding to the weighted average market price of Onxeo on the Euronext Paris market over the thirty trading sessions preceding February 29, 2016. Additional payment will come in the form of milestones including €1 million in cash or in ONXEO shares, at Onxeo’s sole discretion, upon successful initiation of a Phase II trial in a selected indication as well as royalty payments on future commercial sales, up to €25 million per indication developed and approved.

In conjunction with the transaction, and as previously announced, certain DNA Therapeutics’ historical shareholders have agreed to invest an aggregate amount of €1 million in cash in Onxeo through a private placement reserved to a limited number of investors, showing their full support to Onxeo and AsiDNA. This capital increase will result in the issuance of 364,958 shares at a price of €2.74, corresponding to the weighted average market price of Onxeo on the Euronext Paris market over the five trading sessions preceding the closing date, reduced by a discount of 15%.

Following completion of these transactions, Onxeo’s share capital will amount to €10,367,715, divided into 41,470,860 shares. The newly created Onxeo common shares issued as a result of the acquisition of DNA Therapeutics and the private placement will be admitted on compartment B of Euronext Paris and on Nasdaq Copenhagen on the same quotation line as existing shares.

About the signal-interfering DNA (siDNA) technology

The siDNA technology developed by DNA Therapeutics, and acquired by Onxeo, breaks the cycle of tumor DNA repair activities by interfering at the core of DNA damage and interfering with multiple repair pathways, while sparing healthy cells. The technology, called siDNA and formely known as Dbait, was invented by Dr. Marie Dutreix, Research Director at The French National Centre for Scientific Research (CNRS), and Jian-Sheng Sun, Professor at The French National Museum of Natural History (Museum National d’Histoire Naturelle) in Paris, and further developed in Dr. Dutreix’s lab at Institut Curie and DNA Therapeutics. DNA Therapeutics was formed as a spin-out of the Institut Curie and three other French academic institutions.

About AsiDNA

AsiDNA, the first-in-class siDNA molecule (formerly known as DT01), is a short double-stranded DNA that acts as a decoy, providing a false DNA break signal to attract DNA repair proteins which prevents the recruitment of repair enzymes to the site of actual DNA damage. Cancer cells have lost the ability to regulate cell division. Therefore they will continue dividing with damaged DNA, ultimately leading to cell death. Healthy cells, on the other hand, will halt cell division until the compound is no longer present and damaged DNA can be repaired. In a variety of preclinical animal models, AsiDNA demonstrated an increase in the efficacy of radiotherapy1, radiofrequency ablation2, and chemotherapy3, and has not lead to toxicity with repeated cycles of treatment, making it a promising candidate for both monotherapy and combination therapy. A first-in-human Phase 1/2a trial, “DNA Repair Inhibitor & Irradiation on Melanoma” (DRIIM; NCT01469455), in patients with metastatic melanoma demonstrated the safety of local administration of the product. Additionally, no maximum-tolerated dose (MTD) was identified and the product showed excellent tumor response correlated with systemic exposure.

References:

1. Quanz et al., 2009, Berthault et al., 2011, Coquery et al., 2012, Biau et al., 2014

2. Devun et al., 2014

3. Devun et al. 2011, Herath et al., 2016

Download PDF

//

DANISH TRANSLATION:

Onxeo får adgang til AsiDNA-produktet – et innovativt signal-interfererende DNA 

Paris (Frankrig), København (Danmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag offentliggjort, at selskabet har gennemført opkøbet af DNA Therapeutics og dets signal-interfererende DNA (siDNA)-reparationsteknologi samt den primære produktkandidat AsiDNA. AsiDNA fremmer ødelæggelsen af kræftceller ved at bryde cyklussen med tumor-DNA-reparation.

Opkøbet af DNA Therapeutics understreger endnu engang Onxeos fokus på at udvikle nye lægemidler mod sjældne kræftsygdomme, som giver selskabet en førende position inden for videnskabelig forskning i sjældne kræftsygdomme med et stort udækket behandlingsbehov, og købet har potentialet til at generere stor værdi for selskabet og dets interessenter ved at åbne op for andre indikationer og markeder.

Onxeo erhvervede DNA Therapeutics for en upfront-betaling på EUR 1,7 mio., som blev betalt ved transaktionens gennemførelse ved udstedelse af 553.819 stk. nye Onxeo-aktier til en kurs pr. aktie på EUR 3,01, svarende til den vægtede gennemsnitlige markedskurs for Onxeo på Euronext Paris i løbet af de 30 handelssessioner forud for 29. februar 2016. Der vil være en yderligere betaling i form af milepælsbetalinger inkl. EUR 1 mio. kontant eller, efter Onxeos eget valg, i form af Onxeo-aktier ved succesfuld igangsættelse af et fase II-studie i en udvalgt indikation samt royaltybetalinger af et fremtidigt kommercielt salg, op til EUR 25 mio. pr. indikation, som udvikles og godkendes.

I forbindelse med transaktionen og som tidligere offentliggjort har nogle af de eksisterende aktionærer i DNA Therapeutics aftalt at investere et samlet beløb på EUR 1 mio. kontant i Onxeo via en privatplacering, som er rettet mod et begrænset antal investorer, hvorved de viser deres fulde støtte til Onxeo og AsiDNA. Kapitalforhøjelsen vil medføre udstedelsen af 364.958 stk. aktier til en kurs på EUR 2,74, svarende til den vægtede gennemsnitlige markedskurs for Onxeo på Euronext Paris i løbet af de fem handelssessioner forud for closing-datoen fratrukket en rabat på 15 %.

Efter gennemførelsen af disse transaktioner vil Onxeos aktiekapital udgøre EUR 10.367.715 fordelt på 41.470.860 aktier. De nye ordinære aktier i Onxeo udstedt som resultat af opkøbet af DNA Therapeutics og privatplaceringen vil blive optaget til handel på afdeling B på Euronext Paris og på Nasdaq Copenhagen i samme ISIN-kode som de eksisterende aktier.

Om den signal-interfererende DNA (siDNA)-teknologi

Den siDNA-teknologi, som DNA Therapeutics har udviklet, og som Onxeo erhverver, bryder cyklussen med tumor-DNA-reparationsaktivitet ved at interferere ved kernen af DNA-beskadigelsen og interferere med multiple reparationspathways og samtidig undgå at ramme de raske celler. Teknologien, som benævnes siDNA og tidligere Dbait, er opfundet af Dr. Marie Dutreix, som er forskningsdirektør på det franske nationale center for videnskabelig forskning (CNRS), og Jian-Sheng Sun, som er professor på det franske nationalmuseum for naturhistorie (Museum National d’Histoire Naturelle) i Paris, og den er videreudviklet på Dr. Dutreix’s laboratorium på Institut Curie og DNA Therapeutics. DNA Therapeutics blev udskilt som selskab fra Institut Curie og tre andre franske akademiske institutioner.

Om AsiDNA

AsiDNA, som er et innovativt (såkaldt “first-in-class”) siDNA-molekyle (tidligere benævnt DT01), er et kort, dobbeltstrenget DNA-molekyle, som fungerer som lokkemiddel og leverer et falsk DNA-brudsignal for at tiltrække DNA-reparationsproteiner. Dette forhindrer, at der rekrutteres reparationsenzymer til området, hvor der reelt er beskadiget DNA. Kræftceller har mistet evnen til at regulere celledeling. Derfor fortsætter delingen med det beskadigede DNA, og det medfører i sidste ende celledød. Raske celler stopper omvendt deres celledeling, indtil stoffet ikke længere er til stede, og det beskadigede DNA kan repareres. I en lang række prækliniske dyremodeller har AsiDNA vist en stigning i behandlingseffekten af stråleterapi1, radiofrekvensablation2 og kemoterapi3 og har ikke ført til toksicitet ved gentagne behandlingsserier, hvilket gør stoffet til en lovende lægemiddelkandidat både som enkeltstof- og kombinationsbehandling. I et “først-i-mand” fase I/IIa-studie (benævnt “DNA Repair Inhibitor & Irradiation on Melanoma”, DRIIM; NCT01469455) i patienter med metastatisk modermærkekræft viste produktet sikkerhed ved lokal administration. Der blev endvidere ikke identificeret nogen maksimalt tålt dosis (MTD), og produktet viste et glimrende tumorrespons forbundet med systemisk behandling.

Referencer:

1. Quanz et al., 2009, Berthault et al., 2011, Coquery et al., 2012, Biau et al., 2014

2. Devun et al., 2014

3. Devun et al. 2011, Herath et al., 2016

Download PDF