Onxeo advances development plan for first-in-class signal interfering DNA compound AsiDNA // DANISH TRANSLATION: Onxeo offentliggør udviklingsplan for det innovative signal-interfererende DNA-produkt AsiDNA

NB! FOR DANISH TRANSLATION, SCROLL DOWN.

Near- and mid term expected milestones 

Paris (France), Copenhagen (Denmark) Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhagen: ONXEO, “Onxeo” or ”the Company”), an innovative company specializing in the development of orphan oncology therapeutics, today announced its plan for further development of AsiDNA, its first-in-class signal interfering DNA molecule which breaks the cycle of tumor DNA repair to induce cancer cell death.

In March 2016, Onxeo successfully completed the acquisition of DNA Therapeutics for its key innovative DNA repair inhibitor technology platform and lead compound AsiDNA. Following the acquisition, Onxeo has strategically assessed development options and is now accelerating a deep and comprehensive advancement plan for its newest compound both as monotherapy and in combination with anti-cancer agents.

AsiDNA: first-in-class signal interfering DNA repair compound with blockbuster potential

Onxeo’s signal-interfering DNA (siDNA) product candidate, AsiDNA, is a short double-stranded DNA molecule which breaks the cycle of tumor DNA repair by interfering at the core of DNA damages, blocking multiple repair pathways, while sparing healthy cells. AsiDNA and its signal-interfering technology offer potential new treatment options for patients suffering from various types of cancer.

This technology has already demonstrated an increase in the efficacy of radiotherapy[1], radiofrequency ablation[2], and chemotherapy[3] in a variety of preclinical animal models, making it a promising candidate for both mono and combination therapy. A first-in-human Phase I/IIa trial[4] (DRIIM) performed in metastatic melanoma further demonstrated that AsiDNA molecules showed good tolerance and safety when administered intra-tumorally and subcutaneously around the tumors, with no evidence of inflammatory phenomena. Results presented at ASCO 2015[5] showed, based on 23 patients, an objective response rate (ORR) of 59% and a complete response (CR) rate of 30% compared to 10% CR with radiotherapy alone[6].

Development plan focused on systemic route administration             

 Preclinical: Based on these first local positive results as well as promising preclinical experiment outcomes, Onxeo is initating the development of AsiDNA through a systemic administration, enabling its potential as a therapy across a broad range of oncology indications. Preclinical programs have been initiated to further define the pharmacokinetic/pharmacodynamic profile following an intravenous administration. Results are expected in Q3/Q4 2016.

 Manufacturing: In parallel, the Company is collaborating with one of the top U.S. manufacturing expert facilities for complex life science products, in order to optimize the manufacturing process of AsiDNA. Overall, the goal is to improve costs and production duration for future large-scale clinical development and industrialization. First results for this process development are expected in Q4 2016.

Clinical: Based on the already deep knowledge generated and the study outcomes set forth above, Onxeo is exploring opportunities to accelerate the clinical development of AsiDNA and is planning to launch the Company’s first clinical trial of AsiDNA as soon as 2017 to assess safety and first indication of anti-cancer activity of AsiDNA as monotherapy via systemic administration.

Judith Greciet, CEO of Onxeo, commented, “We have built an ambitious plan for AsiDNA to demonstrate its value in several types of cancer through a systemic administration. This plan aims at accelerating development with presentation of preclinical data within the next 6 months and a view to entering the clinic shortly therafter. First clinical data of AsiDNA in systemic use represent a major step in our development strategy as these results have the ability to confirm the tremendous potential of the product. Signal interfering DNA repair technology is increasingly becoming one of the most innovative research fields and such data, as soon as 2017, could support sound value creation for AsiDNA, for patients and for Onxeo as a company.”

 

Expected AsiDNA newsflow

Q3/Q4 2016:      Results of preclinical trial of AsiDNA

Q4 2016:              Optimization of manufacturing process

2017:                     Launch of AsiDNA clinical trial in monotherapy


[1] Quanz et al., 2009, Berthault et al., 2011, Coquery et al., 2012, Biau et al., 2014

[2] Devun et al., 2014

[3] Devun et al. 2011, Herath et al., 2016

[4] DRIIM Phase 1/2a trial, “DNA Repair Inhibitor & Irradiation on Melanoma” NCT01469455)

[5] Abstract available at http://meetinglibrary.asco.org/content/143029-156

[6] Based on literature data.

Download PDF

//

DANISH TRANSLATION:

Forventelige milepæle på kort og langt sigt

Paris (Frankrig), København (Danmark) Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhagen: ONXEO, “Selskabet”), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag offentliggjort dets plan for videreudviklingen af AsiDNA, Selskabets innovative signal-interfererende DNA-molekyle, som bryder cyklussen med tumor-DNA-reparation for at inducere celledød.

I marts 2016 afsluttede Onxeo opkøbet af DNA Therapeutics for dets vigtige og innovative teknologiplatform for DNA-reparationshæmning og primære lægemiddelstof, AsiDNA. Efter opkøbet har Onxeo foretaget en strategisk vurdering af udviklingsmulighederne og lancerer nu en alsidig og omfattende udviklingsplan for sit nyeste stof både som enkeltstofbehandling og i kombination med andre kræftbehandlingsmidler.

AsiDNA: Innovativt signal-interfererende DNA-reparationsstof med blockbuster-potentiale

Onxeos signal-interfererende DNA (siDNA) produktkandidat AsiDNA er et kort, dobbelt-strenget DNA-molekyle, som bryder cyklussen med tumor-DNA-reparation ved at interferere ved kernen af DNA-beskadigelsen og blokere multiple reparationspathways og samtidig undgå at ramme de raske celler. AsiDNA og dets signal-interfererende teknologi giver potentielt nye behandlingsvalg for patienter, som lider af forskellige former for kræft.

Denne teknologi har allerede vist en stigning i behandlingseffekten af stråleterapi[1], radiofrekvensablation[2] og kemoterapi[3] i en lang række prækliniske dyremodeller, hvilket gør stoffet til en lovende lægemiddelkandidat både som enkeltstof- og kombinationsbehandling. I et “først-i-mand” fase I/IIa-studie[4] (DRIIM) i patienter med metastatisk modermærkekræft er det yderligere vist, at AsiDNA-molekyler viser god tolerabilitet og sikkerhed, når stoffet administreres direkte i tumoren og subkutant omkring tumorerne uden tegn på inflammatoriske fænomener. Resultater fremvist på ASCO 2015[5] viste på basis af 23 patienter en objektiv responsrate (ORR) på 59 % og en komplet responsrate (CR) på 30 % sammenlignet med en CR på 10 % alene med stråleterapi[6].

Udviklingsplan med fokus på systemisk indgivelse

Præklinisk; Baseret på disse første, lokale, positive resultater samt lovende udfald af prækliniske forsøg igangsætter Onxeo udviklingen af AsiDNA med fokus på systemisk indgivelse og udnytter dermed stoffets potentiale som behandling af en lang række kræftindikationer. Der er indledt prækliniske programmer for yderligere at fastlægge den farmakokinetiske/farmakodynamiske profil efter intravenøs indgivelse. Resultaterne forventes i 3. kvartal/4. kvartal 2016.

 Fremstilling: Sideløbende hermed samarbejder Selskabet med et af USA’s førende produktionsanlæg til komplekse medicinalprodukter med henblik på at optimere fremstillingsprocessen for AsiDNA. Det overordnede mål er at optimere omkostningerne og produktionstiden for en fremtidig klinisk udvikling i stor skala og kommercialisering. De første resultater af denne procesudvikling ventes at foreligge i 4. kvartal 2016.

Klinisk: På baggrund af den store viden, der allerede er opbygget, samt ovennævnte forsøgsresultater undersøger Onxeo mulighederne for at fremrykke den kliniske udvikling af AsiDNA, og Selskabet arbejder på at påbegynde det første kliniske studie allerede i 2017 for at evaluere sikkerhed og de første tegn på kræftbehandlingseffekt af AsiDNA som systemisk indgivet enkeltstofbehandling.

Judith Greciet, Onxeos administrerende direktør, udtaler: “Vi har lagt en ambitiøs plan for AsiDNA med henblik på at påvise stoffets værdi i en lang række kræftformer via systemisk indgivelse. I denne plan er det målet af fremskynde udviklingen og præsentere prækliniske data inden for det næste halve år og indlede kliniske studier umiddelbart derefter. De første kliniske data for systemisk indgivet AsiDNA repræsenterer et vigtigt skridt i vores udviklingsstrategi, da disse resultater potentielt kan bekræfte produktets enorme potentiale. Signal-interfererende DNA-reparationsteknologi er hurtigt ved at blive et af de mest innovative forskningsområder, og sådanne data allerede i 2017 vil kunne understøtte en stor værdiskabelse for AsiDNA – for patienterne og for Onxeo som selskab.”

 

Forventet nyhedsstrøm for AsiDNA

3. kvartal/4. kvartal 2016:            Resultater fra præklinisk forsøg med AsiDNA

4. kvartal 2016:                                 Optimering af fremstillingsproces

2017:                                                    Påbegyndelse af klinisk studie med AsiDNA som enkeltstofbehandling

 


[1] Quanz et al., 2009, Berthault et al., 2011, Coquery et al., 2012, Biau et al., 2014

[2] Devun et al., 2014

[3] Devun et al. 2011, Herath et al., 2016

[4] DRIIM Phase 1/2a trial, “DNA Repair Inhibitor & Irradiation on Melanoma” NCT01469455)

[5] Abstract available at http://meetinglibrary.asco.org/content/143029-156

[6] Baseret på data fra litteraturen.

Download PDF